Επενδυτική Στρατηγική

Σκοπός της διοίκησης παραμένει η ανάπτυξη της εταιρείας και η αύξηση της κερδοφορίας, με την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και την βελτίωση της διασποράς του.
Το τρέχον γενικότερο οικονομικό κλίμα και οι επιπτώσεις στον τομέα των ακινήτων έχει καταστήσει τις αποφάσεις σχετικά με καινούριες επενδύσεις εξαιρετικά δυσχερείς και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε κάθε πιθανή επένδυση. Η εταιρία βρίσκεται σε καλή θέση για να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που αναμένεται να εμφανιστούν, αν και είναι προετοιμασμένη να επιδείξει υπομονή. Θα βασιστεί αφενός στη βαθιά γνώση της αγοράς που κατέχουν τα εξειδικευμένα της στελέχη, και αφετέρου στους χρηματοοικονομικούς πόρους και την πιστοληπτική ικανότητα της.
Στους επόμενους μήνες, η επενδυτική στρατηγική της Trastor θα εστιάσει κυρίως σε ποιοτικά εμπορικά ακίνητα, ειδικά στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα:
Εμπορικά Καταστήματα: Καταστήματα σε κεντρικές εμπορικές περιοχές καθώς και μεγάλα καταστήματα όπως υπεραγορές σε προσβάσιμα σημεία τα οποία εξυπηρετούν μεγάλες περιοχές.
Γραφεία: Καινούργια/ σύγχρονα κτίρια σε σημεία προβολής εντός του κέντρου της Αθήνας ή σε κεντρικούς οδικούς άξονες σε καθιερωμένες περιοχές και σε αναπτυσσόμενες περιοχές.
Αποθήκες-Logistics: Καινούργια/ σύγχρονα κτίρια σε καθιερωμένες περιοχές με καλή προβολή και πρόσβαση.
Για όλες τις κατηγορίες ακινήτων, εκτός από την μισθωτική απόδοση, τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής είναι η τοποθεσία και η ποιότητα του ακινήτου. Θα εξετάζονται μόνο ακίνητα εύκολα εμπορεύσιμα και θα αποφεύγονται τα πολύ εξειδικευμένα. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες στην επιλογή μιας επένδυσης θα είναι: α) η φερεγγυότητα του μισθωτή και η ποιότητα του μισθώματος, β) το επίπεδο του τρέχοντος ενοικίου σε σχέση με την μισθωτική αξία και γ) οι λοιποί όροι της μίσθωσης (αναπροσαρμογές, έξοδα ιδιοκτήτη κλπ.).

Επίσης, υπάρχει προτίμηση για ακίνητα με καινούργια μισθωτήρια με μισθώματα που αντικατοπτρίζουν τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, καθώς και ακίνητα με ένα ή δυο μισθωτές και που δεν χρήζουν εκτεταμένης διαχείρισης.
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε το χαρτοφυλάκιο να περιλαμβάνει ένα ισορροπημένο μείγμα μεταξύ ακινήτων που εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ένα σταθερό εισόδημα και ακινήτων που προσφέρουν προοπτικές για υπεραξίες.
Οι αγορές καινούργιων ακινήτων μέσα στους επόμενους μήνες θα χρηματοδοτηθούν από τρεις βασικές πηγές: υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, έσοδα από την πώληση μη στρατηγικών ακινήτων και από δανεισμό.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, καθώς και τα ακίνητα που θα προστεθούν σε αυτό, θα παρακολουθούνται προσεκτικά ώστε να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις των επιμέρους ακινήτων και να προστεθούν αξίες όπου είναι δυνατόν. Αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε ακινήτου -ετησίως ή όποτε προκύπτει ανάγκη- και των μεσοπρόθεσμων προοπτικών του. Στη συνέχεια θα προτείνονται οι απαραίτητες ενέργειες όπως,

  • πώληση του ακινήτου για την πραγματοποίηση υπεραξίας ή την επανεπένδυση των κεφαλαίων σε ακίνητα με υψηλότερες αποδόσεις,
  • διακράτηση του ακινήτου για μακροχρόνια σταθερά έσοδα ή /και μελλοντικές υπεραξίες,
  • ανακαίνιση του ακινήτου ώστε να βελτιωθεί η μισθωτική του αξία,
  • αναδιαπραγμάτευση καλύτερων όρων μίσθωσης με τους μισθωτές κλπ.

Διαχείριση Ακινήτων
Η ομάδα της Trastor έχει την ευθύνη για την επαγγελματική, οικονομική και τεχνική διαχείριση και συντήρηση των ακινήτων σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εύρυθμη λειτουργία και περιοδική αναβάθμιση των ακινήτων.


Design & development by EXUS